Bekeerlingen, geloofwaardigheid steeds moeilijker te bewijzen Gerelateerde afbeeldingactueel pictogram

Het VLotteam helpt vooral in Maastricht ex minderjarige asielzoekers zonder papieren uit Afghanistan, want op 18-jarige leeftijd worden ze op straat gezet. Via een nieuwe asielprocedure kunnen ze alsnog een vergunning krijgen. In principe zijn er in dat geval drie gronden voor deze procedure: bekering, homofilie en afvalligheid. Alle moeten wel geloofwaardig zijn. Volgens internationale verdragen zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) is het immers verboden mensen terug te sturen naar landen waar hun leven gevaar loopt en in Afghanistan is dit het geval. In de praktijk blijkt het echter steeds moeilijker om op grond van bekering een vergunning te krijgen.
 
Bij bekering gaat het om drie elementen: motieven voor en proces van bekering, kennis van het nieuwe geloof en activiteiten als bewijs van het nieuwe geloof. Het eerste is verreweg het meest belangrijk. Bij de beoordeling van de geloofwaardigheid staat sinds enige tijd het authentieke verhaal centraal. IND en rechters kijken daarbij steeds scherper naar het persoonlijke verhaal dat afwijkt van het standaard verhaal. 
Belangenorganisaties zoals de Protestantse Kerken Nederland (PKN) hebben er voor gepleit verklaringen van voorgangers en een speciale commissie van de PKN te erkennen als deskundigenbericht. Te vergelijken met ambtsberichten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In jurisprudentie is bepaald dat de eigen verklaring van de bekeerling de doorslag geeft. Maar op deze manier zouden dergelijke berichten meer gewicht in de schaal kunnen leggen. De Nederlandse overheid weigert dit. Alleen als er belangrijke feitelijke informatie op tafel wordt gelegd zal de IND hierop inhoudelijke moeten reageren (lees: meestal afwijzen).   
Het volgens de IND ontbreken van een authentiek proces van bekering blijkt al snel een grond om een nieuwe aanvraag af te wijzen. Brieven van voorgangers en pastors worden makkelijk afgedaan als subjectief. Voeg hierbij het gegeven dat asielzoekers met weinig opleiding zwak staan tegenover goed opgeleide en getrainde medewerkers van de IND, dan is het beeld compleet. Asielzoekers staan daardoor op voorhand op achterstand.  Het VLotteam, hierbij geholpen door een uitstekende advocate, ziet zich daarom genoodzaakt nog meer tijd te steken in de voorbereiding van het beslissende interview bij de IND.

Huub Keybets