VLotteam logoVerblijf bij VLotteam

VLotteam telde op 1-1-2019 28 klanten (Heerlen 17 en Maastricht 11). Dat waren er op einde jaar 26 (Heerlen 16 en Maastricht 10). Ook in 2019 blijken nogal wat klanten te kwetsbaar om zelfstandig in de illegaliteit te kunnen overleven. Uitgeprocedeerde klanten die dat wel kunnen, worden via een sober afbouwcontract voorbereid op leven in de illegaliteit.

Het gemiddelde verblijf bij VLotteam liep in de jaren 2014 tot 2016 terug. In 2017 en 2018 zagen we een toename van die verblijfsduur tot gemiddeld 27 maanden, terwijl dat in 2016 nog 21 maanden was. In 2019 zakte de gemiddelde duur van verblijf naar 18 maanden, voornamelijk doordat meerdere klanten na een goede voorbereiding door ons naar Ter Apel zijn gestuurd, waarna zij in een AZC wachten op het interview bij de IND. Met een klant is een recht op terugkeer naar het VLotteam afgesproken, mocht zijn nieuwe procedure op niets uitlopen. Drie klanten blijven om humanitaire redenen gedurende de wachttijd bij ons.

Soort hulp

VLotteam biedt vluchtelingen onderdak, leefgeld, juridische hulp en toegang tot medische hulp. De meeste klanten wonen bij ons, sommige verblijven elders (kennissen, familie, kerk of klooster). Waar nodig voorzien wij klanten van een nieuwe advocaat en begeleiden de klant in contact met de advocaat. Klanten van VLotteam krijgen via ons toegang tot medische en psychiatrische hulp, bij huisartsen, het MUMC+ te Maastricht en sinds 2018 het Zuyderland ziekenhuis te Heerlen. Ook kunnen klanten via verwijzing naar een van de twee GGZ-instellingen in de regio voor psychiatrische hulp. Het leefgeld is 180 euro per vier weken.

Activering

De meeste klanten nemen deel aan een of meer activeringsprogramma’s. De aard van deze programma’s is afgestemd op het perspectief van de klant. Is dat gericht op terugkeer, dan gebeurt dit door deelname aan de programma’s van WereldWijd in Eckelrade. WereldWijd heeft een terugkeer- en scholingsproject, het Kistenproject, dat wordt gefinancierd door de DT&V, Dienst Terugkeer en Vertrek. Het aanleren van ambachtelijke vaardigheden moet de slaagkans bij terugkeer vergroten. Zet de klant zich hier in voor een legale toekomst in Nederland, dan is deelname aan taallessen en vrijwilligerswerk een goede opstap naar dat verblijf. Vooral klanten uit Maastricht hebben in 2019 deelgenomen aan activiteiten van WereldWijd.

Met enkele klanten (vooral uit Heerlen) zijn in 2019 aanzetten gemaakt om hen, via WereldWijd, voor te bereiden op terugkeer. Tot echte deelname is het niet gekomen, omdat deze klanten onvoldoende gemotiveerd waren en er door WereldWijd en ons werd getwijfeld aan hun bereidheid terug te keren.

Ondersteuningscapaciteit

VLotteam kan rekenen op de inzet van de nodige (vrijwillige) medewerkers. Drie van hen hebben, bovendien een klein betaald contract van 4 uur per week. De juridische intaker wil in 2020 zijn werk voortzetten op zzp basis. Het afdelingshoofd heeft voor haar coördinatie 8 uur beschikbaar. Dat geldt ook voor een nieuwe klantondersteuner in Maastricht. Begin 2020 wordt een verdere reductie van de ondersteuningscapaciteit verwacht. Dan komt het VLotteam in zwaar weer.

 

Resultaten 2019, stand 31-12-2019

Status

Totaal

Maastricht

Heerlen

Verblijfsstatus

5

2

3

Voorbereiding bij VLotteam op hasa bekering, geaardheid of afvalligheid

14

9

5

Naar AZC wachten op interview IND

8

3

5

MOB

5

3

2

Niet in staat om ‘buiten’ te overleven

4

1

3

       

Totaal

36

18

18

Als we de op 31-12-2019 bij VLotteam ingeschreven 26 klanten buiten beschouwing laten, dan mogen we vaststellen dat van de 15 klanten met wie de overeenkomst in 2019 werd beëindigd er 5 een status kregen, geen klant terugkeerde naar land herkomst en 5 klanten met onbekende bestemming vertrokken (NL, B en D). 7 klanten gingen naar een AZC in afwachting van een nieuwe procedure. Bij de ‘thuisblijvers’ op 31-12-2019 waren er 14 bij VLotteam verblijvende klanten bezig met de voorbereiding van een nieuwe procedure en 4 klanten die om medische en of humanitaire gronden langdurig bij ons blijven.

Terugkeer

Terugkeer naar het herkomstland wordt in veel gevallen bemoeilijkt doordat de klant voor zijn land geen laissez-passer kan krijgen omdat zijn identiteit niet betrouwbaar kan worden vastgesteld. Veel pogingen om in het land van herkomst een gelegaliseerde geboorteakte op te sporen, lopen schipbreuk doordat er geen geboorteregister is, niemand tot in verafgelegen dorpen kan doordringen of Westerse hulporganisaties daar net niet actief zijn. In theorie kan het Traceteam van het Rode Kruis klanten in contact brengen met familie of vrienden in het land van herkomst. In de praktijk lukt dit zelden of nooit.

Heerlen, Maastricht, 17 maart 2020

Rob Gulpen