Another demo
Welcome in the demo

Op 31 juli 2020 heeft het bestuur van de stichting VLot Zuid-Limburg haar vermogen overgedragen aan het Leger des Heils Limburg/Brabant. Met de directie van het Leger des Heils is overeengekomen dat deze gelden alleen zullen worden ingezet voor klanten van het VLotteam. Met deze transactie komt een eind aan de bestuurlijke activiteiten van stichting VLot. Binnenkort wordt de organisatie geliquideerd. De nu overgedragen middelen zijn het resultaat van de vele donaties en schenkingen die Stichting VLot in haar bestaan heeft ontvangen van particulieren, kerken, gemeenten en organisaties. Ze zijn steeds ingezet om onvoorziene, vaak incidentele uitgaven voor klanten te bekostigen. Kosten die niet uit de lopende begroting konden worden vergoed, maar waarvoor deze donaties goed konden worden ingezet. Die functie krijgen de middelen nu ook bij het VLotteam, is met de directie van het Leger des Heils afgesproken. Het beheer over deze gelden komt in  handen van het afdelingshoofd van het VLotteam. 

Hiermee komt een eind aan een lange, dynamische periode waarin stichting VLot (voorheen Stichting Noopdopvang Parkstad), vele jaren tot 2017 een centrale rol vervulde in de asielopvang in Zuid-Limburg. Een rol die daarna door het VLotteam, Leger des Heils met verve is overgenomen. 

Het bestuur van stichting VLot is iedereen erkentelijk die heeft bijgedragen aan het welslagen van zijn opgave. Zonder deze hulp was dat niet gelukt. 

De website van www.stichtingvlot.nl blijft nog tot 1-1-2021 in de lucht, maar zal niet meer worden ververst. Donaties blijven welkom. Maakt uw bijdrage over op NL41 RABO 0157 3988 89 t.n.v. Stichting Leger des Heils. Vermeld u erbij: donatie VLotteam. Overigens, deze donatie blijft fiscaal aftrekbaar. Ook het Leger des Heils in een ANBI, een door de fiscus erkende instelling.

VLot logo (1)